Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Offertes

Tenzij schriftelijk anders vermeld, gelden de offertes van Leedse Dakwerken BV slechts ten titel van inlichting. Elk door de klant overgemaakt order verbindt Leedse Dakwerken BV slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden over de orderbevestiging verzonden door Leedse Dakwerken BV dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging.

Binnen acht werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij Leedse Dakwerken BV hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken van deze termijn.

Wanneer het contract verbroken wordt door de klant na deze periode, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. Leedse Dakwerken BV behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

Alle prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief BTW en/of andere belastingen, alsmede in het kader van het contract te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld. Elke verhoging van het Btw-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
Onder voorbehoud van wijzigingen aan de oorspronkelijke staat van onze materialen zijn onze prijzen 1 maand geldig en enkel bij bestelling van alle aangeboden items.

Prijsherziening

De offerte is gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten (op moment van opmaak offerte). Indien op moment van inplannen van de werken, deze lonen, materialen en/of diensten wijzigingen zijn ondergaan onafhankelijk van de wil van Leedse Dakwerken BV, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Uitvoering van de overeenkomst

Elke vermelde of beloofde uitvoeringstermijn geldt ter informatieve titel. Vertraging in deze uitvoeringstermijn kan in geen enkel geval tot schadevergoeding aanleiding geven.

De goederen die door Leedse Dakwerken BV geleverd worden, worden op risico van Leedse Dakwerken BV tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden. Zelfs na hun incorporatie blijven de door Leedse Dakwerken BV geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. Leedse Dakwerken BV mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens Leedse Dakwerken BV betaald heeft.

Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en Leedse Dakwerken BV genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant.

Meerwerken
Indien gedurende de uitvoering door één of andere omstandigheid meerwerken dienen uitgevoerd te worden zal Leedse Dakwerken BV deze aanvatten. Bij gebrek aan verzet van de klant tegen de uitvoering van deze meerwerken, wordt de klant geacht in te stemmen met de uitvoering van de meerwerken. De meerwerken worden verrekend op basis van het prijsvoorstel zoals dit door Leedse Dakwerken BV aan de klant zal worden overgemaakt na uitvoering van de werken.

Onvoorziene omstandigheden

Elke offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vóór datum van de offerte. Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contactuele voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening (zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de meerkost) van deze voorwaarden te vragen. In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (zoals bv. Aangetekende zending, mail, …) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen.

Oplevering

Klachten inzake de conformiteit van de uitgevoerde werken moeten Leedse Dakwerken BV toekomen binnen de acht dagen na het beëindigen van de werken. Na deze termijn wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Leedse Dakwerken BV, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Stormschade
Indien, naar aanleiding van stormschade, de klant herstellingswerken opdraagt aan onze firma worden alle herstellingskosten aangerekend aan de klant (waaronder begrepen werkuren, huur van materieel, werfkraan, benodigde materialen, administratieve kosten enz.).

Verplichtingen en verantwoordelijkheid klant

De klant dient Leedse Dakwerken BV, ook zonder dat erom gevraagd wordt, alle informatie, onder welke vorm ook, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, op tijd mee te delen en over te maken, zelfs als deze informatie pas tijdens de uitvoering van de opdracht bekend wordt. De klant staat in voor de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie, alsmede de juistheid van een door Leedse Dakwerken BV geformuleerde schriftelijke verklaring. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, heeft Leedse Dakwerken BV het recht om de opdracht met een opzegtermijn van 10 dagen op te zeggen zonder dat Leedse Dakwerken BV enige vergoeding aan de klant dient te betalen. De tot dan toe gemaakte kosten van Leedse Dakwerken BV dienen door de klant vergoed te worden. Leedse Dakwerken BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan onvolledige of incorrecte informatie.

Leedse Dakwerken BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorziene schade die door uitvoering van de werken zou kunnen ontstaan aan omliggende voorwerpen. De klant dient alle nodige voorzorgen te treffen om beschadiging te voorkomen.

Betaling

De facturen zijn zonder betalingskorting betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum.  Het staat Leedse Dakwerken BV ten allen tijde vrij een vooruitbetaling te vragen, voor aanvang van de werken, en een tussentijdse betaling, tijdens uitvoering van de werken, ook indien dit niet in de orderbevestiging staat vermeld.

Protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.

Voor B2B contracten

Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is na aangetekende ingebrekestelling  een intrest verschuldigd van 8.5%. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande i ngebrekestelling opeisbaar worden.

Voor B2C contracten

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur binnen de veertien dagen betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de verkoper de klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van, verhoogd met 8,5%  vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook een forfaitaire som van:

–                  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

–                  30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

–                  65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Leedse Dakwerken BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Leedse Dakwerken BV. Leedse Dakwerken BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer Leedse Dakwerken BV door deze schorsing schade lijdt, dan zal de klant deze dienen te vergoeden.

Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

De persoonsgegevens van de klant worden door Leedse Dakwerken BV verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

De klant kan zijn gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Leedse Dakwerken BV. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de klanten altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verkochte goederen zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken zoals wettelijk voorzien. Alleen de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd in geval van betwisting.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Offerte nodig?

Wij zijn ervan overtuigd dat een offerte opmaken iets is waarvoor een persoonlijk contact noodzakelijk is. Daarom willen we jou vragen om vrijblijvend een afspraak met ons te maken. Wij komen dan graag bij jou langs voor een deskundige opmeting waaruit een correcte prijsofferte zal voortvloeien.

Vrijblijvend een offerte aanvragen »

Dakwerker Oost-Vlaanderen