Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Leedse Dakwerken BVBA en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes

Tenzij schriftelijk anders vermeld, gelden de offertes van Leedse Dakwerken BVBA slechts ten titel van inlichting. Elk door de klant overgemaakt order verbindt Leedse Dakwerken BVBA slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden over de orderbevestiging verzonden door Leedse Dakwerken BVBA dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging. Onder voorbehoud van wijzigingen aan de oorspronkelijke staat van onze materialen zijn onze prijzen 1 maand geldig en enkel bij bestelling van alle aangeboden items.

Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de klant het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij Leedse Dakwerken BVBA hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vòòr het verstrijken van deze termijn.

Prijzen

Alle prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief BTW en/of andere belastingen, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.

Uitvoering van de overeenkomst

Elke vermelde of beloofde uitvoeringstermijn geldt ter informatieve titel. Vertraging in deze uitvoeringstermijn kan in geen enkel geval tot schadevergoeding aanleiding geven.

Indien gedurende de uitvoering door één of andere omstandigheid meerwerken dienen uitgevoerd te worden zal Leedse Dakwerken BVBA deze aanvatten. Bij gebrek aan verzet van de klant tegen de uitvoering van deze meerwerken, wordt de klant geacht in te stemmen met de uitvoering van de meerwerken. De meerwerken worden verrekend op basis van het prijsvoorstel zoals dit door Leedse Dakwerken BVBA aan de klant zal worden overgemaakt na uitvoering van de werken.

Verplichtingen en verantwoordelijkheid klant

De klant dient Leedse Dakwerken BVBA, ook zonder dat erom gevraagd wordt, alle informatie, onder welke vorm ook, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, op tijd mee te delen en over te maken, zelfs als deze informatie pas tijdens de uitvoering van de opdracht bekend wordt. De klant staat in voor de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie, alsmede de juistheid van een door Leedse Dakwerken BVBA geformuleerde schriftelijke verklaring. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, heeft Leedse Dakwerken BVBA het recht om de opdracht met een opzegtermijn van 10 dagen op te zeggen zonder dat Leedse Dakwerken BVBA enige vergoeding aan de klant dient te betalen. De tot dan toe gemaakte kosten van Leedse Dakwerken BVBA dienen door de klant vergoed te worden. Leedse Dakwerken BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan onvolledige of incorrecte informatie.

Leedse Dakwerken BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voorziene schade die door uitvoering van de werken zou kunnen ontstaan aan omliggende voorwerpen. De klant dient alle nodige voorzorgen te treffen om beschadiging te voorkomen.

Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar. Het staat Leedse Dakwerken ten allen tijde vrij een vooruitbetaling te vragen, ook indien dit niet in de orderbevestiging staat vermeld.

In geval van wanbetaling zal een toeslag van 15 % gevorderd worden op de te betalen som en intrest gerekend worden zonder ingebrekestelling van 1 % per maand vanaf de vervaldag van de factuur.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verkochte goederen zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken zoals wettelijk voorzien. Alleen de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd in geval van betwisting.

Offerte nodig?

Wij zijn ervan overtuigd dat een offerte opmaken iets is waarvoor een persoonlijk contact noodzakelijk is. Daarom willen we jou vragen om vrijblijvend een afspraak met ons te maken. Wij komen dan graag bij jou langs voor een deskundige opmeting waaruit een correcte prijsofferte zal voortvloeien.

Vrijblijvend een offerte aanvragen »

Dakwerker Oost-Vlaanderen